Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý để nạn nhân bị mua bán trở về biết quyền của mình

.
Nguồn: baophapluat.vn